آب محور اساسی برنامه هفتم توسعه/ بازتخصیص آب برای صنایع و فضای سبز شهری از پساب


|





منبع

با وجود شرایط کم‌آبی در کشور و با توجه به این‌که موضوع آب به عنوان یکی از محورهای اساسی در برنامه هفتم توسعه تعریف شده است، برنامه‌ریزی‌ها برای منابع آبی، دستیابی به سایر آب‌ها، بازچرخانی آب و مسئله پساب بیش از پیش در دستور کار سیاست‌های اخیر وزارت نیرو قرار گرفته است.


آب محور اساسی برنامه هفتم توسعه/ بازتخصیص آب برای صنایع و فضای سبز شهری از پساب