آتش سوزی گسترده ناشی از قاچاق سوخت

منبع

بخوانید:  محسن نژاد، مهمدی، ایمن طلب و دادمرز به فینال رسیدند؛ جواهری، پشتام و قاسمی منجزی در دیدار رده بندی