آخرین روز نمایشگاه شیرینی و شکلات

منبع

بخوانید:  خیابان تختی و عدالت ۲۱ گرگان به خیابان های یک طرفه تبدیل شد