آغاز اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهک های ششم و هفتم
منبع