آغاز طرح آبرسانی به ۱۶۶ هکتار از باغات و اراضی کشاورزی بروجرد

منبع