آقامیری تغییرات جدید در دبیرخانۀ شورای عالی فضای مجازی را کلید زد

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف