آیا خواندن نماز عید فطر مستحب است یا واجب؟


بر اساس این گزارش، نماز عید فطر در عصر و زمان فعلی واجب نیست، بلکه مستحب است. نماز عید فطر را طبق نظر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، افرادی که از طرف ولی منسوب هستند و امامت جمعه و یا نمایندگی ولی‌فقیه را دارند، می‌توانند به نیت جماعت بخوانند و دیگران نیز به آنان اقتدا کنند.


این نماز اذان و اقامه و قضا هم ندارد. کیفیت این نماز دو رکعت است، در هر رکعت یک حمد و یک سوره خوانده می‌شود. در رکعت اول پنج تا قنوت دارد و در رکعت دوم چهار تا قنوت خوانده می‌شود.

اما کسانی که منصوب ولی‌فقیه نیستند و طبق نظر غیر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، جماعت این نماز از باب رجائی و ثواب اقامه می‌شود و اشکالی ندارد. البته این نماز را می‌توان به‌صورت فرادا هم خواند.

دعای که الآن به‌عنوان ذکر قنوت در نماز عید فطر مرسوم است، دعای مستحبی است و واجب نیست، اما انجام قنوت‌های نماز عید فطر واجب است و می‌توان هر دعایی غیر از دعای مرسوم را خواند و اشکال ندارد؛ اما اصل قنوت در این نماز واجب است.


آیا خواندن نماز عید فطر مستحب است یا واجب؟

منبع


|