آینده از آن مردمان اصیل فلسطین است


امیرعبداللهیان: آینده از آن مردمان اصیل فلسطین است