اجرای سرود ملی ایران در استقبال رسمی از رییسی در نیکاراگوئه

استقبال رؤسای جمهور، مجلس و قوه قضائیه نیکاراگوئه از رئیسیمنبع