اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور در شیروان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف