اجرای طرح کهاب در ۴۸ جایگاه سوخت البرز

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع