اجرای عملیات درزگیری ترک های آسفالت در خیابان شریعتی

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف