اخبار حوادث از سراسر جهانبیش از 12000 هکتار در آتش سوزی جنگل در کالیفرنیا سوخت

۱۴۰۳/۰۳/۱۴ – ۱۱:۴۹:۳۴منبع

بخوانید:  هسته سفید انار را اصلا دور نریزید!