اختصاص 25میلیارد ریال تسهیلات 4درصد برای یک شرکت نانو

اختصاص 25میلیارد ریال تسهیلات 4درصد برای یک شرکت نانو