ادارات ورزش و جوانان شهرستانها نسبت به صرفه جویی حاملهای انرژی اهتمام جدی داشته باشند

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع