ارتقای امنیتی خوب با کد ورودی صوتی

منبع

بخوانید:  یک هفته ۴ بازی سنگین، تیمم خسته است/ گرگان شب خوبی داشت