ارزیابی عملکرد ادارات میراث فرهنگی استان کرمان/ سه شهرستان رفسنجان، کهنوج و بافت بهترین بودند.

منبع

بخوانید:  تکذیب مسمومیت دانش آموزان در کرمان