اسامی نامزد های انتخاباتی حوزه مرکزی منتشر شد

۱۸ آقای شهرام حسن زاده فرزند در محمد – کد نامزد ۱۵۶ ۱۹ آقای علی حیدری سراحی فرزند محمد – کد نامزد ۱۵۸ ۲۰ آقای علی خوارزمی فرزند سیاوش – کد نامزد ۱۵۹

۳۳ خانم نزهت شبان آزاد فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۵

۶- آقای عباس امینی زاده فرزند قنبر – کد نامزد ۱۳۵ آقای امید بابانی سابقی فرزند اسمعیل – کد نامزد ۱۳۷

-۴۴ آقای خیراله کوه آراء فرزند فضل اله – کد نامزد ۲۴۹

-۵۵ آقای شهرام نامی ملائی فرزند رسول – کد نامزد ۲۷۱

۶۳ آقای موسی یکرنگی دهبارز فرزند علی – کد نامزد ۲۸۱منبع

۳۷ خانم انیس عطائی دریائی فرزند محمد – کد نامزد ۲۱۸ -۳۸ آقای ایرج علی عسگری فرزند علی محمد کد نامزد ۲۱۹

۵۰ خانم لیلا مرادی شهدادی فرزند محمد – کد نامزد ۲۵۹ قای رضا ملاحی فرزند محمد – کد نامزد ۲۶۲

۴۶- آقای علی اکبر مجاهدی فرزند حسین – کد نامزد ۲۵۳

-۱ آقای محمد آشوری تازیانی فرزند ماشاء الله – کد نامزد ۱۲۸

-۴۲ آقای مهدی کامفیروزی فرزند حسین – کد نامزد ۲۴۳

۴۱ آقای محسن کاشانی فرزند محرم – کد نامزد ۲۴۲

۶۱ آقای حسین هاشمی تختی نژاد فرزند احمد – کد نامزد ۲۷۶ -۶۲ آقای سید محمد هاشمی نخل ابراهیمی فرزند سید یوسف – کد نامزد ۲۷۸

-۱۴ آقای سید صادق جعفری فرزند سید علی – کد نامزد ۱۴۷ ۱۵ آقای علیرضا جهانگیری کوهشاهی فرزند حسین – کد نامزد ۱۵۱

۳۹ آقای احسان قلندری فرزند عبداله کد نامزد ۲۳۹

۵۸ آقای محمدرضا وجدان حقیقی فرزند جواد مشهور به وجدانی ، وجدان ، حقیقی، کدنامزد ۲۷۹

بخوانید:  حواشی ستاره‌های لوگو به دسته دوم رسید!

۶۰ آقای مصطفی هاشمی فرزند رضا – کد نامزد ۲۷۵

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان اسامی نامزد های انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه مرکزی استان هرمزگان منتشر شد.

 

۲ خانم پرستو آقایی فرزند نصر الله – کد نامزد ۱۳۱

۴۳ آقای محمد کرم زاده فرزند علی مشهور به قیدی کد نامزد ۲۴۵

۲۱ آقای محمود داج فرزند حسین مشهور به مهیار کد نامزد ۱۶۲ ۲۲ آقای عیسی دادی زاده سرخانی فرزند یاراله – کد نامزد ۱۶۴ -۲۳ آقای علی دادی پور فرزند حسین – کد نامزد ۱۶۳ -۲۴ آقای وحید دهقانی فرزند عبدالکریم – کد نامزد ۱۶۸ ۲۵ آقای هوشنگ دهقانی پور فرزند حسن کد نامزد ۱۶۹ ۲ آقای عباس رجبی فرزند غلامشاه کد نامزد ۱۷۵ -۲۷ آقای مهدی رشیدی فرزند غضبان – کد نامزد ۱۷۹ -۲۸ آقای حسن زنگی اهرمی فرزند علی – کد نامزد ۱۸۴ -۲۹ آقای پرویز سالاری سردری فرزند علی – کد نامزد ۱۸۷ ۲۰ آقای صداقت سالاری پاشغی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۶ ۳۱ آقای علی سرودی گلستانی فرزند محمد – کد نامزد ۱۸۹ ۳۲ آقای سهراب سلیمی پورسرچاهانی فرزند عبداله – کد نامزد ۱۹۳

۵۹ آقای سید فخرالدین هاشمی فرزند سیداحمد – کد نامزد ۲۷۴

-۳۵ آقای اسحق عامری سیاهوئی فرزند اسحق مشهور به سجاد کد نامزد ۲۱۴ -۳۶ آقای رضا عامری سیاهوئی فرزند محمد – کد نامزد ۲۱۵

۳۴- خانم نازنین شیبانی تذرجی فرزند حمدالله – کد نامزد ۱۹۶

۴۹ آقای احمد مرادی فرزند علی – کد نامزد ۲۵۸

آقای علی آئینه دار فرزند محمد – کد نامزد ۱۳۶

بخوانید:  معرفی فراری 12Cilindri؛ ماجرایی که با آوای جذاب موتور V12 آغاز می‌شود

۴۰- آقای حبیب کارجو فرزند دادخدا – کد نامزد ۲۴۱

– آقای اسلام باوقار زعیمی فرزند غلامشاه – کد نامزد ۱۳۹ ۱۰- آقای سیدایوب بلادی نیا فرزند سیداسداله – کد نامزد ۱۴۲ -۱۱ آقای ابراهیم بلالی قشمی فرزند یحیی – کد نامزد ۱۴۳ -۱۲ آقای موسی ترکی زاده فرزند احمد – کد نامزد ۱۴۵ ۱۳ خانم فاطمه جراره فرزند یوسف – کد نامزد ۱۴۶

– آقای محسن باقری بور فرزند داد علی – کد نامزد ۲۸۴

شرح اسامی به ترتیب ذیل است: 

۵۲ آقای حمزه مهره بین فرزند یعقوب – کد نامزد ۲۶۵ -۵۳ آقای علی اکبر میرزائی فرزند احمد – کد نامزد ۲۶۸ ۵۴ آقای علی میرشکاری دهکهان فرزند محمد – کد نامزد ۲۶۹

۴ آقای مهران احمدی طیفکانی فرزند بهمن – کد نامزد ۱۲۶

 

۴۷- آقای کورش محرابی ساری فرزند علی مشهور به جواد کد نامزد ۲۵۴ -۴۸- آقای مسعود محمودی فرزند عبدالرحمن – کد نامزد ۲۵۷

۵۶ خانم فرخنده نجاتی زاده دریائی فرزند حبیب – کد نامزد ۲۷۲

۱۶- آقای محمد جهین فرزند عباس مشهور به جهینی کد نامزد ۱۵۲ ۱۷ آقای حجت حاجی زاده فرزند اصغر – کد نامزد ۱۵۳

خانم لیلا امینی فرزند بهرام – کد نامزد ۱۳۴

۵۷ آقای امیر نیک خو فرزند عباس – کد نامزد ۲۷۳

-۴۵ خانم رویا کیانپوری فرزند ابراهیم – کد نامزد ۲۵۱