استاد بین المللی شطرنج سارا سادات خادم الشریعه

معرفی یک ستاره از ورزش بانوان
هر هفته در برنامه ستاره و خبرگزاری برنامنبع