استاد بین المللی شطرنج سارا سادات خادم الشریعهمعرفی یک ستاره از ورزش بانوان
هر هفته در برنامه ستاره و خبرگزاری برنامنبع