استاندار اصفهان بر پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی تا به انجام رسیدن یکایک آن تاکید کرد

 

منبع

استاندار اصفهان بر پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی تا به انجام رسیدن یکایک آن تاکید کرد