استاندار اصفهان بر پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی تا به انجام رسیدن یکایک آن تاکید کرد

منبع