استفاده از پوست خیار برای بسته بندی غذا

منبع

بخوانید:  دیپلماسی محیط زیستی دولت برای کاهش اثرات گردوغبار