استقرار 4 تانکر برای آبرسانی سیار در سایه خوش و روستاهای مجاور

حمزه پور افزود: با توجه به شرایط حاکم بر روستای سایه خوش و با هدف تامین نیاز آبی مردم، آبرسانی سیار در حال انجام است.

منبع