استقلال باتوپ خطرناک است/ ساپینتو غیربومی است و باید به او کمک شود


|