استمرار روند کاهنده رشد سالانه پایه پولی در مردادماه با افت ۱۱.۸ درصد


|