اسراییل گور خود را می کَند؟


وحید یامین پور درباره تصویر معنا دار رویترز توییتی را منتشر کرد .منبع