اصابت نارنجک به ۲ آمبولانس اورژانسِ تهران


محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس تهران:
هر ۲ آمبولانس از چرخۀ عملیات خارج شده‌اند.
در ساعات اخیر چهار قطع عضو داشته ایممنبع