اضافه شدن اتوبوس‌های نو به مسیرهای مورد نیاز شهر تبریز

انتهای پیاممنبع در هفته های پیش رو نیز با اتمام مراحل جذب و بکارگیری راننده، اتوبوسهای نو به مسیرهای مورد نیاز تزریق می شود تا نوسازی ناوگان در سطح شهر ملموس تر باشد.

با توجه به مشکلات مربوط به خرید اتوبوس نو و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کل اتوبوسرانی های کشور در مابین سالهای 1392 تا 1400 و فرسودگی و عمر بالای ناوگان، بازسازی اتوبوس ها در اولویت قرار گرفته و اتوبوس فوق نیز به تبع آن در سال 1394 بازسازی اساسی شده است.

از اواخر سال گذشته مدیریت شهری نگاه ویژه ای به امر نوسازی ناوگان با توجه به انباشت مشکلات ناشی از عدم نوسازی در سالهای گذشته داشته بطوریکه در حال حاضر بیش از 100 دستگاه اتوبوس در 9 ماه گذشته خریداری و اقدامات لازم جهت راه اندازی و جایگزینی با اتوبوسهای فرسوده و کهنه انجام شده است.

با توجه به عدم نگهداری صحیح اتوبوس توسط بهره بردار، ضمن تذکر کتبی و توبیخ بهره بردار، اتوبوس فوق  از خط خارج و جهت رفع ایرادات و نیز ترمیم نواقص و نظافت اعزام شد اما از طرفی تخریب اموال عمومی ناشی از نا آگاهی تعداد معدودی از مسافران در ایجاد وضعیت اتوبوس فوق را نمی‌توان انکار کرد.

اتوبوس ذکر شده در مسیر شهرک سفیر امید با سال ساخت 1385 است که در سال 1394 بطور اساسی بازسازی شده و دوباره به بخش خصوصی واگذار شده است و در شرایط فعلی در مسیر فوق فعالیت می کند.