اعلام ورشکستگی 50000 شرکت در فرانسه

منبع

بخوانید:  حضور سبز شرکت های بورسی هلدینگ کشاورزی کوثر