افزایش خودکشی نوجوانان و جوانان در آمریکا

بحران سلامتِ روان در میان نوجوانان و جوانانِ آمریکایی، باعث نگرانیِ مراجعِ پزشکی و بهداشتی در این کشور شده است.منبع