افزایش قیمت در تولید برق

همچنین تورم نقطه به نقطه، برای ساعات اوج بار ۱۲.۷ درصد، میان بار ۱۰.۷ درصد و کم بار ۱.۴ درصد است.

انتهای پیام/

منبع

در دوره مورد بررسی، میزان تغییرات قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل ۰.۸- است که در مقایسه با همین اطلاعات در فصل قبل ۲.۹ واحد درصد کاهش داشته است. .

در فصل بهار ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٨,٤ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٠.٦درصد)، ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، در بهار ۱۴۰۱ نرخ تورم تولیدکننده بخش برق، نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۸.۴ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاعات در زمستان سال قبل،  ۲.۲ درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس آخرین داده ها توسط مرکز آمار ایران در  بهار ۱۴۰۱، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ۱۸۸.۳ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰.۸ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۴ درصد افزایش دارد. همچنین تورم سالانه ۱۳.۸ درصد اعلام شده است.

افزایش قیمت در تولید برق

در همین راستا درصد تورم فصلی بخش تولید برق، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار به ترتیب ۰.۸-، ۲.۹- و ۳.۶ درصد بوده است.

افزایش قیمت در تولید برق

همچنین تورم سالانه در بخش تولید برق،  ۱۳.۸ درصد اعلام شده که در مقایسه با زمستان سال گذشته،  ۵.۶  درصد کاهش داشته است، بنابراین تورم سالانه برای ساعات مختلف اوج بار ۱۸.۱ درصد، میان بار ۱۶.۲ درصد و کم بار ۶.۶ درصد است.