اقتصاد دانش بنیان باعث فروریختن دیوار بین جامعه، صنعت و دانشگاه می شود

منبع

بخوانید:  محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد