اقدام دور از انتظار مسی پس از بازی برابر لهستان در جام جهانی + سند

این تصویر جالب را ببینید: 


|

اقدام دور از انتظار مسی پس از بازی برابر لهستان در جام جهانی + سند

بخوانید:  رفع تعهدات ارزی و پرداخت مطالبات ارزش افزوده از مهمترین مطالبات صادرکنندگان است