الحاق اراضی سطح شهرها به نهضت ملی مسکن


الحاق اراضی سطح شهرها به نهضت ملی مسکن

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این سازمان آمادگی دارد با توافق مالکان بخش خصوصی ، اراضی در سطح شهرها یا چسبیده به محدوده شهرها را در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دهد .

منبع