الزام مراکز درمانی به عقد قرارداد با بیمه/بیمارستان تخت جمشید بی اعتنا به مردم!

منبع