امنیت ، سلامت ، مشارکت و رقابت از ارکان مهم انتخابات است


 استاندار خراسان شمالی:  امنیت ، سلامت ، مشارکت و رقابت از ارکان مهم انتخابات است

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف