امکان برگشت رای وجود دارد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف