امیررضا صادقی در تیراندازی به باشگاه های فوتبال نظامی ایران

منبع

بخوانید:  عزم جزم همگانی برای خلق یک حماسه