امیرعبداللهیان تهران را به مقصد دوحه ترک کرد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف