انتخابات از مهمترین رویدادهای نظام و انقلاب است

 

وی، لزوم توجه به مسائل ایمنی تجهیزات و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی(حفاظت فیزیکی و حفاظم نرم افزاری) و شناسایی افراد با تجربه برای بکارگیری در هیئت های اجرایی و شعب اخذ رأی را نیز ضروری خواند.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع