انتخاب سر پهلوان سال ۱۴۰۱ کشتی گیله مردی


با اتمام رقابت های کشتی گیله مردی سر پهلوان سال ۱۴۰۱ این رشته ورزشی مشخص شد .

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

انتخاب سر پهلوان سال ۱۴۰۱ کشتی گیله مردی