انتصاب رئیس مجموعه گردشگری پنجه علی شهرداری بندرعباس


با حکم محمد رضا کهوری ، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس ، کیانوش دهقانی پور به سمت رئیس مجموعه گردشگری پنجه علی شهرداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان ، در این حکم آمده است ؛

منبع

امید است با اتکال به خداوند منان، وظایف محوله را برابر مقررات و مصوبات قانونی به نحو مناسب به نتیجه مطلوب رسانید.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف