انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کلیه بازنشستگان با افزایش 80 درصد

صولت وزیر کار و رفاه اجتماعی در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران:

انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کلیه بازنشستگان با افزایش ۸۰ درصد شرح خدمات ۱۲۰ درصد منابع ریالی که هدیه دولت آقای رئیسی به بازنشستگان عزیز است.

🔹واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و به همراه یک ماه معوقه افزایش سایر سطوح از دیگر اقداماتی بود که در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.

طبق رصدی که سامانه رصد معاونت اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی دارد خوشبختانه دستگاه های اجرایی نسبت به ایفای وظایفشان در راستای اشتغال جلوتر از زمان هستندمنبع