اوجی: دولت سیزدهم مصرف بنزین را با روشهای غیر قیمتی مدیریت کرد
اوجی: دولت سیزدهم مصرف بنزین را با روشهای غیر قیمتی مدیریت کردمنبع

بخوانید:  بایدن برای شرکت در مراسم تدفین ملکه به لندن رفت/ دیدار بایدن و چارلز سوم!