اوجی وزیر نفت: انفجار خطوط لوله گاز کشور توطئه اسرائیلی بود که خنثی شد


اوجی وزیر نفت: انفجار خطوط لوله گاز کشور توطئه اسرائیلی بود که خنثی شدمنبع