اوقات شرعی کرمان در روز ۳ فروردین ۱۴۰۲

اوقات شرعی کرمان در روز ۳ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد.

اذان عصر 15:17

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف