اولین تصاویر از انفجار خودرو در پمپ بنزین شهر شوملی استان بابل عراق



منبع