اولین جدا شده لیگ برتر در سال جدید مشخص شد!


اولین جدا شده لیگ برتر در سال جدید مشخص شد!

مهاجم کلمبیایی از آلومینیوم به فیفا شکایت می کند.


|