اولین جراحی مغز واقعیت افزوده در ایران صورت گرفت

اولین جراحی مغز به کمک واقعیت افزوده در مجتمع بیمارستانی یاس دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
این محصول در مرز‌های دانش را هادی دیگاله متخصص جراحی مغز و اعصاب مجتمع بیمارستانی یاس و تیم فنی دانشگاه‌های صنعتی شریف و علم و صنعت توسعه داده اند که در اتاق عمل و در جراحی اعصاب برای اولین بار در ایران استفاده شد.منبع

بخوانید:  اصابت نارنجک به ۲ آمبولانس اورژانسِ تهران