اگر رئیس جمهور بودید،چه می کردید؟

دوربین خبرگزاری برنا به میان مردم رفت و از آنها پرسید اگر جای رئیس جمهور بودند چه مسائلی را به عنوان اولویت انتخاب می کردند.خبرنگار برنا همچنین از مردم این سوال را پرسید که دولت رئیسی در یکسال گذشته چه میزان از تحقق اهدافش موفق بوده است؟منبع