این ژن باعث زایمان بدون درد می شود!

منبع

بخوانید:  پدر مدرسه سازی ایران کیست؟